Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka Prywatności - Ochrona Danych Osobowych
 • MarBet - Marcin Pietroń
 • MarBet - Marcin Pietroń
 • E-mail:kontakt@superskuter.com.pl
 • Telefon501418970
  739905170
 • Godziny działania sklepuUmożliwiamy zakup lub odbiór części na miejscu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Zamówienia / zapytania telefoniczne od Pn - Pt Zamówienia e -mail 7dni/24h

Polityka Prywatności - Ochrona Danych Osobowych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA SKLEPU INTERNETOWEGO:

www.Superskuter.com.pl / www.iskuter.pl

 

&1

Wstęp – postanowienia ogólne.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez, określonego poniżej, administratora danych, Państwa danych osobowych, jak również wykorzystywania plików cookies.


 

Definicje, zwroty, wyrażenia użyte w regulaminie:

Administrator - jest Marcin Pietroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marbet – Marcin Pietroń wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: 44-120 Pyskowice ul. Sienkiewicza 28 ( będący zarazem adresem korespondencyjnym ) , posługująca się numerem NIP: 9690403067, numerem REGON: 240559365 adresem e-mail: kontakt@iskuter.pl oraz numerem telefonu: 501418970


 

Sklep ( Sklep Internetowy ) – Witryna internetowa ( sklep internetowy ) znajdująca się pod adresem www.iskuter.pl / www.superskuter.com.pl na której klient może składać zamówienia.

Firma Kurierska – podmiot zewnętrzny który pomaga w realizacji umowy zawartej przez klienta na stronie sklepu

Umowa sprzedaży ( Umowa ) – umowa sprzedaży Towarów / Produktów w rozumieniu ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

Osoba ( Państwu, Państwa ) – klient Sklepu, strona umowy której dane mogą być przetwarzane.

RODO - ustawa w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych


 

&2
Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ) na podstawie art. 13 RODO przedstawiamy poniżej Państwu informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest Marcin Pietroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marbet – Marcin Pietroń wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: 44-120 Pyskowice ul. Sienkiewicza 28 ( będący zarazem adresem korespondencyjnym ) , posługująca się numerem NIP: 9690403067, numerem REGON: 240559365 adresem e-mail: kontakt@iskuter.pl oraz numerem telefonu: 501418970 ( zwany dalej ADMINISTRATOREM ).

Pod adresem kontakt@iskuter.pl możecie się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, w szczególności odnośnie realizacji przysługujących Państwu praw.

2.1. Definicje, zwroty, wyrażenia użyte w Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronach Sklepu.


 

2.2.Podanie danych osobowych prze klienta robiącego zakupy w sklepie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tj.:

- realizacja zamówionego towaru oraz obowiązki ustawowe Administratora ( wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych)

2.3.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane są zgodnie z prawem;

- nie są przetwarzane w innych celach jak tylko do tych które są wymagane

- przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

- są chronione przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych.

Administrator także stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


 

&3

PODSTAWY, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą te dane lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią

3.2 Każdorazowe Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez wybór Klienta tzn. np. klient wybrał zakupu z odbiorem osobistym dane te będą tylko użyte w celu zawarcia tej umowy a nie będą przekazywane Firmie Kurierskiej

3.3. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach::

 1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów:

Podstawa prawna i okres przechowywania z zakresem przetwarzania danych:

- Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP )

W przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.


 

 1. Marketing bezpośredni

Podstawa prawna i okres przechowywania z zakresem przetwarzania danych:

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

W przypadku sprzeciwu osoby której dane dotyczą Administrator nie będzie przetwarzać danych w celach marketingowych.

Zakres danych: Adres poczty elektronicznej

 1. Prowadzenie ksiąg podatkowych (KPiR)

Podstawa prawna i okres przechowywania z zakresem przetwarzania danych:

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Zakres danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta


 


 


 

&4

INNI ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

W celu wykonania Umowy ( zamówienia ) złożonego w Sklepie Internetowym Administrator korzysta z usług firm zewnętrznych tj. przewoźników ( Firm Kurierskich ) gdzie wymagane jest przekazanie danych w celu poprawnego zrealizowania zamówienia


 

4.1.Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych takich jak:

- przewoźnicy

- dostawcy usług hostingowych

- dostawcy płatności

- obsługa księgowa i prawna

4.2.Wymagane dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom w celu zrealizowania zamówienia złożonego przez klienta:

- bezpośredni przewoźnicy. Do tych przewoźników należą usługi Pocztowe lub Firmy Kurierskie gdzie Administrator przekazuje dane bezpośrednio do przewoźnika realizującego przesyłki

- brokerzy kurierscy ( strony trzecie ) gdzie Administrator udostępnia dane do firmy spedycyjnej w zakresie niezbędnym w realizacji zamówienia złożonego przez klienta

- firmy obsługujące płatności elektroniczne, karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi tej płatności

- dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej, obsługi bazy programu magazynowego umożliwiającej Administratorowi poprawne działanie i zarządzanie Sklepem Internetowym celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

- podmiotowi zapewniającemu Administratorowi wsparcie księgowe, prawne. Są one przekazane na zlecenie Administratora na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Administrator przekazuje tylko i wyłącznie te dane które są niezbędne do realizacji zamówienia oraz korzysta z usług innych podmiotów które zapewniają odpowiednie środki żeby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

&5

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży.

Profilowanie ma na celu np. przypomnienie o porzuconym koszyku z zakupami, niedokończonych zakupach, podpowiedź propozycji zakupu podobnego produktu lub zaproponowania lepszej oferty.

Profilowanie w żaden sposób nie wpływa na zawartość koszyka ( zmówienia ) lecz to Klient podejmuje swobodnie decyzję co do zakupu zaproponowanych produktów.

Samo profilowanie przetwarza dane w sposób w pełni zautomatyzowany poprzez analizę zachowania danej osoby na stronie, jej zakupów czy przeglądnie kart produktu. W żaden sposób nie wywołuje to skutków prawnych wobec Klienta

.

&6

6.PRAWA KLIENTA KONSUMENTA

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych i kopii danych

 2. Prawo do poprawy sprostowania swoich danych

 3. Prawo do usunięcia danych – można żądać ich usunięcia,

 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych – osoba może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli dane tej osoby są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcecie Państwo żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu

 5. Prawo do sprzeciwu – osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania jej danych w tym też profilowania, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu a Administrator zaprzestanie takiego działania. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec osoby roszczenia lub że dane tej osoby są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Państwa.

 6. Prawo do przenoszenia danych - Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

 7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli osoba uzna, że przetwarzamy jej dane niezgodnie z prawem będzie ona mogła wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,

 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - W przypadku, gdy osoba której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.


 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@iskuter.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego


 

&7

PLIKI COOKIES I ANALIZA W SKLEPIE INTERNETOWYM,

7.1 Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptują Państwo poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Państwa urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.

Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w sklepie iSkuter.pl NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie iSkuter.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć np. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Jak ta strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje ?

7.2 Typy cookie używane w sklepie:

 • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.

 • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach ( w sposób anonimowy ) oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

 • Identyfikacja klientów że są zalogowani

 • Zapamiętywania danych z formularzu np. koszyk z produktami

 • Dostosowania strony do ustawień własnych Klienta


 

7.3 USTAWIENIA

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej( dział pomocy przeglądarki ).

Przykładowo:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Lub zapraszamy na stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies gdzie znajduje się instrukcja zarządzania plikami cookies

 

7.4 W Sklepie Internetowym korzystamy z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Wdrożyliśmy anonimizację adresów IP w Google Analytics, dlatego też zbieramy tylko anonimowe dane, czyli takie po których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych osób – tylko tzw dane eksploatacyjne.

7.5 Korzystamy także z piksel Facebooka. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dopasować reklamy do upodobań Klienta. Szczegółowe informacje na temat tego jak działa piksel oraz jakie dane zbiera możesz znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/business/gdpr

 

ZAKOŃCZENIE

Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora. Ze względu że na stronie Sklepu Internetowego mogą znaleźć się odnośniki do innych stron, Administrator sugeruje by po przejściu przez odnośnik na inne strony zapoznać się tam z ustaloną przez te strony Polityką Prywatności.

 


 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu