Strona główna » Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sprzedaży towarów świadczonych drogą elektroniczną na odległość przez sklep internetowy pod domeną www.iSkuter.pl

§ 1. Wstęp - postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.iSkuter.pl,
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Klienci mają dostęp do poniższego Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem linku internetowego na stronie głównej www.iSkuter.pl wraz z możliwością jego wydruku, dodatkowo dołączany jest jako załącznik do potwierdzenia zamówienia wraz z drukiem Odstąpienia od Umowy
Aktualny Regulamin możemy dostarczyć nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na wyraźne jego żądanie

 

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim


Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.
 
§2. Definicje, zwroty, wyrażenia użyte w regulaminie:

 

Sprzedawca - Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.iSkuter.pl / superskuter.com.pl jest firma:

MarBet – Marcin Pietroń z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza28 44-120  Pyskowice

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

Dowód zakupu – zawsze paragon lub faktura vat ( na wyraźne życzenie kupującego ) dołączana do sprzedawanego produktu.
Sklep internetowy – w rozumieniu sklep pod adresem
www.iSkuter.pl za pomocą którego klient może dokonać zakupu towaru / produktu zwanym w dalszej części Sprzedawcą.

Hasło – dowolny ciąg znaków ustalany samodzielnie przez Klienta podczas rejestracji. Hasło nie może zawierać polskich znaków

Nabywca / Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jego prawnego opiekuna.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

 

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Konto Klienta – strona Sklepu we ramach której Klient ma możliwość zarządzać danymi osobowymi, z wglądem do aktualnego zamówienia, podglądu historii zamówień itp.

Login – to e-mail który klient wprowadza w oknie logowania ( klient podaje go podczas procesu rejestracji ) w celu uzyskania dostępu do swojego konta.

Niezgodność Towaru z umową - w rozumienie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

Płatność PayU, Raty PayU – zwany też PayU. Firma obsługująca płatności online nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Dostarcza bezpieczne metody płatności: karty, przelewy elektroniczne, raty, odroczona płatność, cykliczna płatność etc więcej informacji na www.payu.pl


Rejestracja – czynność, polegająca na założeniu przez Klienta własnego Konta Klienta,

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia (np. gwałtowne zmiany atmosferyczne, zamieszki społeczne itd).

 

Karta Produktu - towar / produkt wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi

Strony – Sprzedawca i Klient / Konsument / Przedsiębiorca

Towary, Produkty – rzeczy ruchome, których dotyczy Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.

Towar na zamówienie - towar oferowany w sklepie internetowym ale nie znajdujący się aktualnie na magazynie. Cena detaliczna tego towaru zostanie podana klientowi w momencie sprawdzenia jego dostępności

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów / Produktów w rozumieniu ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, sprowadzające się do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego , określające rodzaj i liczbę Produktu/ Towaru.

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 


§ 3. Strony transakcji:


- Nabywca / Klient, Konsument

- Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.iSkuter.pl / superskuter.com.pl jest firma:

MarBet – Marcin Pietroń z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza28 44-120  Pyskowice NIP: 9690403067 
REGON: 240559365 
Wpisany w Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 1/2007 przez Burmistrza Miasta Pyskowice  zwany dalej Sklepem.


 

§ 4. Proces składania zamówienia:

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient może składać zamówienie na dwa sposoby:
- dokonując Rejestracji
- składając zamówienie bez Rejestracji. W tym przypadku klient nie posiada dostępu do Konta Klienta ponieważ takowe nie zostało / nie zostanie utworzone.
Informacja o cenie Produktu na stronie internetowej ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail potwierdzający realizacje zamówienia. Kolejnym etapem jest wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o wysłaniu towaru co kończy proces wysyłki towaru.

- klient wybiera produkty ze sklepu do koszyka
- po zrobieniu zakupów wybiera przycisk " Do Kasy" tutaj podaje lub potwierdza dane do wysyłki i dane płatnika, wybiera sposób wysyłki lub odbioru
- następny krok to potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu i wybranie przycisku "Zamawiam i Płacę" który jest jednoznaczny z potwierdzeniem złożenia zamówienia i obowiązkiem zapłaty.
- klient otrzyma wiadomość e-mail o złożonym zamówieniu, kolejny email otrzyma o realizacji zamówienia tj na jakim etapie jest jego zamówienie. W momencie wysyłki towaru klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail.

 

Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Twoje zamówienie jest gotowe do wysyłki”.

 

W przypadku wyboru metody płatności polegającej na dokonaniu przedpłaty ceny za zamówione Produkty, a braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości email „Twoje zamówienie oczekuje na płatność”.

 

 


§ 5. Rozdaje płatności, realizacja zamówienia i wysyłka:

 

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Aplikacji lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 

3. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów poprzez sposoby określone na stronie Sklepu, po adresem https://iskuter.pl/formy-dostawy-wysylki-pm-13.html.

4. Wybór niektórych form dostawy może wiązać się z ograniczeniem dostępnych metod płatności za Zamówienie. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Zasadniczo oferowanymi metodami płatności za zamówione Produkty są:

a) przedpłata przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub innych, wyszczególnionych na stronie Sklepu.

b) zapłata ceny w momencie odbioru Produktów przez Klienta – kurier , paczkomaty etc

5. W przypadku dokonywania przedpłaty, cenę za zamówione Produkty należy zapłacić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia tj:

a) do 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym;

b) do 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.

 

6.Klient ma możliwość wyboru płatności w momencie gdy dokonał już zakupów i towar znajduje się w koszyku wybierając opcje „do kasy” i jeżeli chce może sfinalizować zakup jednym z kilku wariantów:
- płatność za pobraniem
- płatność przelewem na wskazany rachunek bankowy
- płatność przelewem za pośrednictwem systemu płatności Payu dostępnego w trakcie składania zamówienia. Płatność jest powiększona o prowizję dla firmy Payu w wysokości 2% liczonej od kwoty towaru + dostawa

- płatność ratalna poprzez PayU – szczegóły na www.payu.pl

- bramką płatniczą PayNow
- odebrać osobiście u Sprzedawcy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym

- system płatności ratalnych szczegółowo opisany pod adresem: https://iskuter.pl/zakup-ratalny-raty-krok-po-kroku-pm-11.html

 

 

Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony przez system Sklepu Internetowego o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach

 

 

 

7. Dostępne formy płatności dla danej transakcji prezentowane są w procesie zakupowym, tj. w koszyku. Lista dostępnych form płatności zależy od zawartości koszyka.

 

8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

9. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, a więc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta opisanego w § 7 Regulaminu.

 

10. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie i najczęściej wynosi od 24 do 48 godzin nie wliczając sobót, dni wolnych i Świąt. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z opóźnieniem terminu realizacji klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość email lub telefonicznie

11. Sprzedawca dostarcza towar Firmą Kurierską DPD, FeDex, Inpost/, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Orlen – szczegóły i cennik znajduje się pod linkiem: http://iskuter.pl/formy-dostawy-wysylki-pm-13.html

Firmy Kurierskie obsługujące nasz sklep DHL, DPD, FeDex, Pocztex - wszystkie podane ceny to ceny brutto.

Koszty wysyłki Kurierem DPD lub FeDex ( do 30kg ) :

Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 26 PLN
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 20 PLN
Maksymalna waga jednej przesyłki do 30kg
Termin dostawy 95% na drugi dzień roboczy
Przesyłka ubezpieczona


Koszty wysyłki Kurierem INPOST:

Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 21PLN
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 16 PLN
Maksymalna waga jednej przesyłki do 20kg
Termin dostawy 95% na drugi dzień roboczy
Przesyłka ubezpieczonaKoszty wysyłki Kurierem przesyłek o wadze 30-36kg FeDex:

Koszt wysyłki za pobraniem wynosi 60 PLN
Koszt wysyłki po przedpłacie ( przelew na konto ) wynosi 50 PLN
Maksymalna waga jednej przesyłki do 36kg
Termin dostawy 95% na drugi dzień roboczy
Przesyłka ubezpieczona

Paczkomaty InPost :
- wysyłka po przedpłacie. Koszt wysyłki 15PLN. Maksymalna waga 20kg. - wysyłka za pobraniem . Koszt wysyłki 20PLN. Maksymalna waga 20kg.
Maksymalne wymiary 41 x 38 x 64 cm. Przesyłka nie ubezpieczona. Koszt ubezpieczenia wynosi 2PLN
Termin dostawy około 2 do 3 dni roboczych
Przesyłka nie ubezpieczona.

Paczka w Ruchu ( Orlen )

- Przesyłki po przedpłacie. Koszt wysyłki 15PLN. Maksymalna waga paczki 20kg

Przesyłka zostanie dostarczona pod wskazany adres - nie dostarczamy przesyłek do rąk własnych chyba że klient złoży takie zlecenie w uwagach zamówienia.
W przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej, doręczyciel umieszcza w skrzynce oddawczej, na drzwiach adresata lub w innym widocznym miejscu pisemne zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki oraz adresie Punktu Pocztowego, Punktu Awizacyjnego lub Oddziału, w którym przesyłkę należy odebrać w terminie kolejnych 7 dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia zawiadomienia.


12. Informacja o dostępności Produktu jest podawana przy karcie produktu.
13. W przypadku braku Produktu ( brak możliwości realizacji Zamówienia ) Klienta otrzyma niezwłocznie zwrot swoich uiszczonych opłat przelewem na wskazany rachunek bankowy lub zostanie zaproponowane inne rozwiązanie korzystniejsze dla Nabywcy – np. wymiana towaru na podobny o lepszych parametrach
1
4. W celu realizacji Zamówienia a dokładnie wysyłki Towaru , Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub je uzupełnienie na Koncie Klienta
1
5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia informacji o zmianie statusu zamówienia na "towary zostały wysłane"
1
6. Nabywca zostaje poinformowany przez Sprzedawcę wiadomością e-mail o wysłaniu towaru co kończy proces realizacji wysyłki towaru.
1
7. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 501418970 lub via e-mail kontakt@superskuter.com.pl Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
1
8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem:
- uszkodzenia mechanicznego przesyłki
- zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,
W przypadku stwierdzenia wystąpienia którejś z powyższych niezgodności
prosimy o sporządzenie ( spisanie ) protokołu reklamacyjnego towaru w obecności kuriera lub przez kuriera.
 W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

Pomimo braku protokołu Klient zachowuje wszelkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

19.Do każdego zamówienia wystawiony jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub FV. Dokument jest dołączony do przesyłki lub wysłany w formie elektronicznej na podany przez klienta adres email. Dokument dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.
Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§ 6. Odpowiedzialność i obowiązki Nabywcy / Klienta, Konsumenta i Sprzedawcy

1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego  
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści na Sklepie Internetowym ( komentarze do artykułów, opinie o produkcie itd.)- a zarazem nie mogą one naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. W szczególności zabrania się:
- zamieszczania Treści o charakterze reklamowym.

- zamieszczania treści z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich

- zamieszczania treści obraźliwych powszechnie uznawanych za obraźliwe,
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego a dokładniej do składania zamówień , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
                    - podał dane wprowadzające w błąd Sprzedawcę lub osoby trzecie
                    - działał na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich. 
4. Sprzedawca w miarę możliwości dba o stronę techniczną sklepu internetowego. Wszelkie reklamację dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego prosimy składać na adres kontakt(at)superskuter.com.pl.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
         
- szkody powstałe poprzez podawanie danych dostępu do Konta Klienta osobom trzecim

6. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego

wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.

 

8. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu

9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Sklepie Internetowym. Usługodawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

§7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. Konsument może również złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza internetowego (online) udostępnionego na stronie internetowej https://iskuter.pl/odstapienie-od-umowy-zwroty-pm-18.html.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

10. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.

 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

 

18. Postanowienia §7 Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.  

 

§8. Reklamacje / Niezgodność Towaru z umową.

[Konsumenci]

1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 

2. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

 

 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

 

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 8 ust. 13 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 

9. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 

10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 

11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 

13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

 

14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

15. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy , jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://iskuter.pl/dane-firmy-i-dane-kontaktowe-pm-15.html.

Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 

16. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 

17. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach Brata Alberta 4, 40-019 Katowice

https://katowice.wiih.gov.pl

 

[Przedsiębiorcy]

18. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.

 

19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

20. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży

wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

21. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu email Sprzedawcy.

Reklamacje można składać korzystając z formularza dostępnego na swoim koncie po zalogowaniu w sklepie internetowym.
Klienci nie zarejestrowani: Nie mają konta w sklepie internetowym więc zgłoszenie prosimy wysyłać poprzez email. Zgłoszenie takie powinno zawierać:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres email
3. Numer zamówienia / Pozycji na zamówieniu której dotyczy reklamacja
4. Opis

 

 

Po wypisaniu i przesłaniu takiego zgłoszenia na adres kontakt(at)superskuter.com.pl w/w formularza ( dotyczy to klientów zarejestrowanych jak i bez rejestracji ) sprzedawcarozpatruje w ciągu 14 dni reklamacje. O jej zakończeniu poinformuje klienta via email
W momencie odsyłania reklamowanego produktu prosimy adresować na adres:

MarBet - Marcin Pietroń ul. Sienkiewicza 28 44-120 Pyskowice  z dopiskiem „reklamacja ”.
Żeby maksymalnie przyśpieszyć zwrot środków, zalecamy podanie nr konta w celu dokonania szybkiego przelewu.
Jeżeli to możliwe prosimy o wysyłkę za pośrednictwem Paczkomaty InPost Paczkomat PYS987, Poczty Polskiej lub InPost – formy są najtańszymi formami wysyłki w naszym sklepie.

Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

22. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 


W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza  ani nie pozbawia uprawnień Konsumenta jakie mu przysługują na podstawie ogólnych przepisów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie firmy.


&9. GWARANCJE

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w Sklepie Internetowym.

3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

 

 

 

 

&10. Zastrzeżenia prawne / Spory

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi.
Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody lub zgody ich właścicieli. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu to zdjęcia wykonane rzeczywistych produktów. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

  1. W przypadku gdy dojdzie przez Klienta do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.

 

& 11 Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:

a) formularz kontaktowy;

b) newsletter;

c) prowadzenie Konta Klienta;

d) zamieszczanie opinii.

 

2. Usługi wskazane w § 11 ust. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.

 

5. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi.

 

6. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w ramach Sklepu Internetowego, który umożliwia Klientowi dokonywanie szeregu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składanie zamówień na podstawie danych przypisanych do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Konta oraz historii takich zamówień, zgłaszanie zwrotów (składanie oświadczeń o odstąpieniu od Umowy sprzedaży), edytowanie danych przypisanych do Konta Klienta.

 

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

8. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.

 

9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy czy też Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu, lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

11. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

 

 

&11. Polityka prywatności / Newsletter i przetwarzanie danych

1. Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do prowadzenia portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.). Marcin Pietroń zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. Rejestrując się w portalu zgadzam się na otrzymywanie newslettera. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.
Zawsze  klient / osoba zarejestrowana w w/w sklepie ma prawo do wglądu swoich danych ich poprawiania W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, lub usunięcia.przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa ze Sklepu Internetowego treści będące przyczyną naruszenia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Z powiadomieniem klientów drogą elektroniczną.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r

 

 

                      § 12. Polityka cookie


Cookie jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Większość stron internetowych używa plików cookie.

Mechanizm Cookies w sklepie iSkuter.pl
NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie iSkuter.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Jak ta strona internetowa używa Cookie i jak wykorzystuje gromadzone informacje ?

Typy cookie używane w sklepie:

  • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.

  • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane sa narzedzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalajacych na personalną identyfikację użytkownika.

 


  Umowy z Sprzedawcą oraz z Usługodawcą zawierane są w języku polskim

 

 

 

 

 

Załacznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat : Marbet Marcin Pietroń ul. Sienkiewicza 28 44-120 Pyskowice

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Przedmiot zwrotu:.........................................................................................................

 

........................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy*/odbioru* zamówienia / numer dokumentu dostawy*...................................................................................

– Numer zamówienia / aukcji .............................................................................................

– Imię i nazwisko konsumenta........................................................................................

– Adres konsumenta(-ów).......................................................................................................

..............................................................................................................................................................

– Nr telefonu........................................................Proszę o zwrot środków na konto bankowe nr.................................................................................

 

Inna forma zwrotu:

..........................................................................................................................................

 

Zwracam zakupiony towar w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu i innymi dokumentami wydanymi mi przez sprzedawcę.

 

 

Data / Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

............................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
nieczynne